Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
>
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
България, която се намира на Балканския полу-остров в Югоизточна Европа, се счита за най-ста-билната страна в региона. Страната си е спестила шума от безпокойствието, през което са преми-нали повечето от съседните й държави по пътя към установяване на демокрация. Населението на България е приблизително 7.6 милиона.

България е страна, благословена с огромно гео-графско разнообразие. Три планински вериги се простират на територията й (Стара Планина - Балкана, Пирин и Родопите), които предлагат усло-вия за ски през зимата. На изток страната граничи с Черно море, като бреговата ивица е дълга 354 км (218 мили). Климатът по брега е топъл и сух през лятото, което прави българското Черноморие предпочитано място, което се посе-щава от много източноевропейски туристи през последните 35 години. През 80-те години много западноевропейски туристи откриха българското Черноморие. През юли и август средната тем-пература на морската вода по южното край-брежие е 25 С (77 F).

През 2001 г. беше избрано ново правителство в България, Национално Движение Симеон II, което е оглавено от бившия цар на България - Симеон II, който е бил прогонен в Испания на шест годишна възраст. При управлението на пра-вителството на Национално Движение Симеон II, България направи огромни крачки по пътя към европейска интеграция. Пред-видената дата за присъединяване на България към НАТО е 2004, а докато де-кември 2007 г. е предвидената дата за интегриране в Европейския Съюз. През 1999 г. българската парична единица - левът, беше приравнен с германската марка, и в последствие с Еврото. Това подпомогна стабилизирането на бъл-гарската парична единица и подобри иконо-мическите условия в страната.

Защо България?

Ние, в Sun Coast Villas ООД, осъзнаваме, че много от вас може и да не са запознати с България и се чудят "Защо някой би искал да инвестира там?"
Поради тази причина решихме да поставим този въпрос пред самите нас и местните агенти на пазара с недвижими имоти. Следва "кратък списък" на това защо един инвеститор трябва да инве-стира в България.

• Сравнително евтини имоти в сравнение с други курортни зони в Европа.

• Стабилно покачващи се цени на имотите - цените на имотите в България се покачиха със средно 20% само през последната година, като по-голямо е покачването в цените на имотите в крайбрежните зони и планинските региони.

• България е с един от най-евтините жизнени стандарти в цяла Европа.

• България е благословена с огромно географско разнообразие - множество плажове със ситен пясък и условия за ски в планините през зимата.

• Историята на България датира отпреди 7 хилядолетия, като това осигурява на страната огромно културно наследство.

• Климатът в България е приятен, като в някои области има повече от 300 слънчеви дни годишно. По Черноморското крайбрежие средното коли-чество слънчеви часове през туристическия сезон е 1700.

• България е богата на множество естествени минерални извори и органично отглеждани продукти. Много от храните се отглеждат по есте-ствен начин, тъй като комерсиалното земеделие не е широко разпространено в България.

• България е наблизо - България е в Европа, затова тя е на 3 или по-малко часа от Обединеното Кралство, Холандия и Германия. Някои фирми предлагат чартърни полети дире-ктно до крайбрежните зони.

• България е стабилна - без съмнение България е най-стабилната държава в Югоизточна Европа. Докато съседните държави са били обект на войни и гражданско неспокойствие, България е останала спокойна.

• България се присъедини към НАТО през 2004г., и на път да се присъедини към Европейския Съюз през 2007 г.

• България е финансово стабилна. - През 1999 г. българската парична единица беше приравнена с германската марка, и в последствие с Еврото, като по този начин тя се стабилизира и се даде възможност за икономическо развитие.

• Очаква се имотните инвестиции в прекрасни курорти да бъдат възвърнати и да имат печалба от 10-15% годишно, преди да започнат да се облагат с данъци.

• Очаква се цените на имотите да се покачват със средно 10-15% годишно в недалечно бъдеще.

Препоръчваме следните сайтове:
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.bulgariatravel.org

Отличен некомерсиален сайт за обща туристическа информация за България.
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.bulgarianembassy.org.uk

Българското Посолство в Лондон
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.bulgaria-embassy.org

Българското посолство в САЩ
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.embassy-bulgaria.nl

Българското посолство в Холдания
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.online.bg

Добър сайт за текущи новини и събития в България.
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.britsinbulgaria.com

Дискусионен форум, добър източник за информация от първа ръка.
Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria Lemongroup.net
Както е публику-вано в САЩ вест-ника "The Washing-ton Post", България е определена като четвъртата "най-търсена" ...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Вчера България беше назована като най-популя-рната многообе-щаваща дестина-ция за британския турист. Източно-европейската страна...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas ООД ще участва на предстоящото международно изложение "The Property Investor Show" от 17-ти до 19-ти Септември 2004...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria